نظرسنجی
زردبند

تماس با زردبند

ایمیل: info@zardband.com
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش کوچه هشتم شرقی، پلاک 3
کد پستی: 1515633111
تلفن: +98 21 88744876
فکس: +98 21 88744876
صدای مشتری: داخلی 333
بخش کشاورزی: 021 88732518
بخش مالی و اداری: 021 88741516
بخش فروش: 021 88744872-3
بخش بازرگانی: 021 88744873

فروشگاه های نمونه محصولات زردبند:


Suggestion and Complaints