نظرسنجی
زردبند

مواد اولیه » {ingredients_category_name_ku}

ئاره‌قه‌ی هێل

ئاره‌قه‌ی نه‌عنا بیباری

ئاره‌قه‌ی مێخه‌ک

ئاره‌قه‌ی لیمو ترش

ئاره‌قه‌ی گژنیژ

ئاره‌قه‌ی گیای لیمو

ئاره‌قه‌ی شوید

ئاره‌قه‌ی سیر

ئاره‌قه‌ی زیڕه‌ی سه‌وز

ئاره‌قه‌ی زه‌نجه‌فێڵ

ئاره‌قه‌ی ڕازیانه‌

ئاره‌قه‌ی دارچین

ئاره‌قه‌ی گوێزی هێندی

ئاره‌قه‌ی پونگه‌ی سه‌نبۆڵ

ئاره‌قه‌ی گۆڵه‌ حاجیانه‌ی ئه‌لمانی

ئاره‌قه‌ی ڕۆزماری (ئه‌کلیلی کێوی)

ئاره‌قه‌ی ئۆستوخودووس

ئاره‌قه‌ی (هه‌زوه‌) مه‌رزه‌ی شیرازی

ئاره‌قه‌ی هه‌زوه‌ی باخی

ئاره‌قه‌ی گۆڵباخی