نظرسنجی
زردبند

مواد اولیه »

شیله‌ی وشکی گاڵگا

شیله‌ی گلیسرینی هێرو

شیله‌ی گلیسرینی هه‌میشه‌ به‌هار

شیله‌ی گلیسرینی گۆڵه‌ حاجیانه‌

شیله‌ی وشکی ئێکیناسه‌

شیله‌ی وشکی سیلیمارین

شیله‌ی وشکی زه‌عفه‌ران

شیله‌ی گلایکولی رۆزماری (ئه‌کلیلی کێوی)

ڕونی کوله‌که‌ی پزیشکی

ڕونی که‌تان

شیله‌ی ڕونی گۆڵی راعی

شیله‌ی ڕونی هه‌میشه‌ به‌هار

شیله‌ی ڕونی گۆڵه‌ حاجیانه‌

ئاره‌قه‌ی هێل

ئاره‌قه‌ی نه‌عنا بیباری

ئاره‌قه‌ی مێخه‌ک

ئاره‌قه‌ی لیمو ترش

ئاره‌قه‌ی گژنیژ

ئالئۆرزینی بیباری هێندی

ئالئۆرزینی بیباری پاپرئکا

ئاره‌قه‌ی گیای لیمو

ئاره‌قه‌ی شوید

ئاره‌قه‌ی سیر

ئاره‌قه‌ی زیڕه‌ی سه‌وز

ئاره‌قه‌ی زه‌نجه‌فێڵ

ئاره‌قه‌ی ڕازیانه‌

ئاره‌قه‌ی دارچین

ئاره‌قه‌ی گوێزی هێندی

ئاره‌قه‌ی پونگه‌ی سه‌نبۆڵ

ئاره‌قه‌ی گۆڵه‌ حاجیانه‌ی ئه‌لمانی

ئاره‌قه‌ی ڕۆزماری (ئه‌کلیلی کێوی)

ئاره‌قه‌ی ئۆستوخودووس

ئاره‌قه‌ی (هه‌زوه‌) مه‌رزه‌ی شیرازی

ئاره‌قه‌ی هه‌زوه‌ی باخی

ئاره‌قه‌ی گۆڵباخی

شیله‌ی ئاوی زه‌عفه‌ران

شیله‌ی گلایکولی سیاوڵه‌

شیله‌ی گلایکولی بیباری سه‌وز

شیله‌ی گلایکولی سوسی برنج

شیله‌ی گلایکولی سیر

شیله‌ی گلایکولی خه‌یار

شیله‌ی گلایکولی چه‌که‌ره‌ی گه‌نم

شیله‌ی گلایکولی سێدر

شیله‌ی گلایکولی هه‌زوه‌ی شیرازی

شیله‌ی گلایکولی هه‌زوه‌ی باخی

شیله‌ی کحولی گۆڵی راعی

شیله‌ی گلایکولی گۆڵی مریه‌م

شیله‌ی گلایکولی نه‌عنای بیباری

شیله‌ی گلایکولی گه‌زنه‌

شیله‌ی گلایکولی مورد (سبر)

شیله‌ی گلایکولی هێرو

شیله‌ی گلایکولی هه‌میشه‌ به‌هار

شیله‌ی گلایکولی دوێ ئه‌سب

شیله‌ی گلایکولی خه‌نه‌

شیله‌ی گلایکولی ڕازیانه‌

شیله‌ی گلایکولی ئۆکالیپتووس

شیله‌ی گلایکولی گۆڵه‌ حاجیانه‌

شیله‌ی کحولی هێرو

شیله‌ی کحولی هه‌زوه‌ی شیرازی

شیله‌ی کحولی هه‌زوه‌ی باخی

شیله‌ی کحولی گۆلی مریه‌م

شیله‌ی کحولی گه‌زنه‌

شیله‌ی کحولی ڕازیانه‌

شیله‌ی کحولی ئۆکالیپتووس

شیله‌ی کحولی سه‌رخارگۆڵ (گۆلی دڕک له‌ سه‌ر)

شیله‌ی کحولی گۆڵه‌ حاجیانه‌

شیله‌ی کحولی بادڕه‌نجبوویه‌