نظرسنجی
زردبند

پودری گالگا

  • مورد مصرف: چارەسەرى شەکرە - شه‌کره‌ی جۆری
  • بیماری: شەکرە - شه‌کره‌ی جۆری 2
  • وزن: 72 گرم
خرید آنلاین